Κατηγορίες & Βραβεία

Αναλυτικά οι κατηγορίες υποψηφιοτήτων στα βραβεία

Ενότητα 1. Procurement Excellence per Industry

Η Ενότητα αυτή επιβραβεύει την αριστεία στις Προμήθειες ανά επιχειρηματικό κλάδο, όσον αφορά πρωτοβουλίες, σημαντικά έργα και στρατηγικές που έλαβαν χώρα εντός των τελευταίων 2 ετών. Υποψηφιότητες μπορούν να υποβάλλουν εταιρείες και φορείς που ανήκουν στους παρακάτω κλάδους:

1.1. Agri-food Industry
1.2. Heavy Industry (Cement / Iron / Steel Industry, Metal Mining etc.)
1.3. Manufacturing (Non-Heavy Industries, Food & Beverage, Pharmaceutical, Chemical, Plastics, Paper, Packaging, FMCG, etc.)
1.4. Energy & Utilities
1.5. Construction
1.6. Commerce / Retail
1.7. Financial Services
1.8. Health
1.9. Transportation & Logistics
1.10. HoReCa
1.11. Information Communication Technology (ICT)
1.12. Other

Ενότητα 2. Best Practices & Initiatives in Procurement

2.1. Best Efficient Cost Management Initiative
Επιβράβευση πρακτικών βέλτιστης και αποτελεσματικής διαχείρισης και μείωσης κόστους.

2.2. Best Category Management Initiative
Επιβράβευση των ομάδων προμηθειών που ανέπτυξαν μία αποτελεσματική στρατηγική διαχείρισης κατηγοριών, βοηθώντας στην ευθυγράμμιση των στόχων αγορών με τους επιχειρηματικούς στόχους, τον εντοπισμό ευκαιριών για εξοικονόμηση πόρων και μείωση κόστους, τη δημιουργία αξίας και τον μετριασμό κάθε πιθανού κινδύνου.

2.3. Best Contract Management Initiative
Επιβράβευση καινοτόμων πρακτικών και στρατηγικών όσον αφορά την αποτελεσματική διαχείριση συμβάσεων, καθώς και την αξιοποίηση εργαλείων και τεχνολογιών αιχμής για την ολοκληρωμένη διοίκηση των συμβάσεων και τη μεγιστοποίηση της απόδοσής τους.

2.4. Best Process Innovation Initiative
Επιβράβευση των ομάδων προμηθειών που καινοτόμησαν στην εφαρμογή νέων διαδικασιών ή συστημάτων για τη βελτίωση της διαχείρισης προμηθειών.

2.5. Best approach to Risk Mitigation
Επιβράβευση αποτελεσματικών πρακτικών διαχείρισης και μετριασμού κινδύνου σε περιόδους έντονης πολυπλοκότητας και μεταβλητότητας, μέσω αναπροσαρμογής της στρατηγικής αγορών, βέλτιστης διαχείρισης προμηθευτών, ισχυρών πρακτικών διαχείρισης συμβάσεων, σχεδίου επιχειρηματικής συνέχειας, οικοδόμησης βάσης πολλαπλών προμηθευτών (diversification strategy) κ.λπ.

2.6. Best Supplier Relationship Management Initiative
Επιβράβευση καινοτόμων πρακτικών και στρατηγικών SRM, που έχουν επιφέρει στενότερες και πιο συνεργατικές σχέσεις με προμηθευτές κρίσιμης σημασίας.

2.7. Best Use of Digital Technology
Επιβράβευση καινοτόμων πρακτικών και έργων ψηφιοποίησης προμηθειών που έχουν επιφέρει σημαντικά αποτελέσματα στη βελτιστοποίηση και την αυτοματοποίηση των διαδικασιών, την εξοικονόμηση κόστους προμηθειών, τη διαχείριση κινδύνου κ.λπ.

2.8. Best Procurement Transformation Program
Επιβράβευση έργων μετασχηματισμού προμηθειών.

2.9. Best Sustainability Initiative
Επιβράβευση πρωτοβουλιών που έχουν υλοποιηθεί με γνώμονα τη δημιουργία βιώσιμων και υπεύθυνων -κοινωνικά και περιβαλλοντικά- αλυσίδων εφοδιασμού.

2.10. Best Initiative to Deliver Social Value Through Procurement
Επιβράβευση δράσεων προμηθειών που συμβάλλουν στη δημιουργία θετικού κοινωνικού αντίκτυπου.

2.11. Best Collaborative Teamwork Project
Επιβράβευση επιτυχημένων έργων που έχουν υλοποιηθεί μέσω ομαδικής συνεργασίας και ευθυγράμμισης του τμήματος Προμηθειών με τους εσωτερικούς «πελάτες».

2.12. Outstanding People Development Initiative
Επιβράβευση της αριστείας στην ανάληψη πρωτοβουλιών για την ανάπτυξη και εξέλιξη των δεξιοτήτων και ικανοτήτων των στελεχών προμηθειών.

2.13. Other

Ενότητα 3. Best Initiatives in Direct & Indirect Procurement Categories

Η ενότητα αυτή εστιάζει σε επιμέρους κατηγορίες προμηθειών, επιβραβεύοντας βέλτιστες πρακτικές και πρωτοβουλίες ανά κατηγορία.

3.1. Best Direct Procurement Initiative
3.2. Best Marketing Procurement Initiative
3.3. Best Logistics / Transportation / Fleet Management Procurement Initiative
3.4. Best MRO (Maintenance, Repair and Operations) Procurement Initiative
3.5. Best Procurement of Energy Initiative
3.6. Best Real Estate & Facility Management Procurement Initiative
3.7. Best ICT Procurement Initiative
3.8. Best Travel & MICE (Meetings, Incentives, Conferences, and Exhibitions) Procurement Initiative
3.9. Other

Διακρίσεις

Gold – Silver – Bronze Βραβεία
Από τη βαθμολογία της Κριτικής Επιτροπής αναδεικνύονται Gold, Silver ή/και Bronze βραβεία. Είναι πιθανό να δοθούν περισσότερα από τρία βραβεία σε κατηγορία βράβευσης στην οποία υπάρχουν ισοβαθμίες μεταξύ υποψηφιοτήτων, ή λιγότερα από τρία βραβεία σε κατηγορία βράβευσης όπου οι υποψηφιότητες δεν συγκεντρώνουν την απαιτούμενη βαθμολογία.

Gold (Χρυσό): Η μια υποψηφιότητα που συγκεντρώνει την υψηλότερη βαθμολογία της κατηγορίας και βρίσκεται πάνω από το γενικό μέσο όρο. Εφόσον υπάρξει ισοβαθμία, μπορούν να δοθούν ισάριθμα Gold.

Silver (Αργυρό): Η/Οι υποψηφιότητα/ες που συγκεντρώνουν τις αμέσως επόμενες βαθμολογίες ανά κατηγορία.

Bronze (Χάλκινο): Η/Οι υποψηφιότητα/ες που συγκεντρώνουν βαθμολογία πάνω από το όριο βράβευσης όπως αυτός ορίζεται από το μέσο όρο του συνόλου των βαθμολογιών.

Platinum Awards
Απονέμεται ένα (1) βραβείο Platinum σε κάθε μία από τις τρεις (3) Ενότητες βράβευσης, στην υποψηφιότητα που θα συγκεντρώσει τον υψηλότερο μέσο όρο βαθμολογίας ανάμεσα στο σύνολο των νικητών της συγκεκριμένης Ενότητας.

Κορυφαία Βραβεία

Τα κορυφαία βραβεία απονέμονται στους υποψήφιους που έχουν συγκεντρώσει το μεγαλύτερο άθροισμα πόντων από το σύνολο των βραβευμένων υποψηφιοτήτων τους. Κάθε βραβευμένη υποψηφιότητα συγκεντρώνει τους εξής πόντους:

  • Platinum Award: 10 πόντοι
  • Gold Award: 7 πόντοι
  • Silver Award: 3 πόντοι
  • Bronze Award: 1 πόντος

Τα κορυφαία βραβεία είναι τα εξής:

Procurement Team of the Year – Large Enterprise
Το βραβείο απονέμεται στη Διεύθυνση Προμηθειών που θα συγκεντρώσει το μεγαλύτερο άθροισμα πόντων από το σύνολο των βραβευμένων υποψηφιοτήτων της. Υποψήφιες εταιρείες για τη διάκριση αυτή είναι επιχειρήσεις που απασχολούν περισσότερους από 250 εργαζόμενους και ο ετήσιος κύκλος εργασιών τους είναι μεγαλύτερος από 50 εκατ. € ή ο ετήσιος ισολογισμός της είναι μεγαλύτερος από 43 εκατ. €.

Procurement Team of the Year – Small to Midsize Enterprise
Το βραβείο απονέμεται στη Διεύθυνση Προμηθειών που θα συγκεντρώσει το μεγαλύτερο άθροισμα πόντων από το σύνολο των βραβευμένων υποψηφιοτήτων της. Υποψήφιες εταιρείες για τη διάκριση αυτή είναι επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζόμενους και ο ετήσιος κύκλος εργασιών τους δεν υπερβαίνει τα 50 εκατ. € ή ο ετήσιος ισολογισμός της είναι μικρότερος από 43 εκατ. €.

Procurement Consultant of the Year
Το βραβείο απονέμεται στη εταιρεία Συμβούλων Προμηθειών που θα συγκεντρώσει το μεγαλύτερο άθροισμα πόντων από το σύνολο των βραβευμένων υποψηφιοτήτων της.

Procurement Technology Provider of the Year
Το βραβείο απονέμεται στην εταιρεία – πάροχο τεχνολογικών λύσεων που θα συγκεντρώσει το μεγαλύτερο άθροισμα πόντων από το σύνολο των βραβευμένων υποψηφιοτήτων της.

Σημείωση: Η Κριτική Επιτροπή, με την σύμφωνη γνώμη του Προέδρου, διατηρεί το δικαίωμα να μην απονείμει κάποιο ή το σύνολο των προαναφερόμενων βραβείων